El nostre Centre compta amb l’experiència d’impartir àrees no lingüístiques del currículum en llengua estrangera (anglès) al llarg de tota l’etapa d’Educació Primària.

Històricament els nostres alumnes han participat en el programa de SECCIONS EUROPEES (curs 2010/11 fins curs 2013/14 fent l’àrea de Plàstica en anglès) i també en el PLA PILOT PLURILINGÜE (curs 2013/14 fins curs 2015/16) fent les àrees d’ Ed. Física i Plàstica en anglès).

En el nostre Projecte Lingüístic de Centre, d’aquest curs 2016/17, ja estableix que es segueixen impartint en llengua estrangera (anglès) les àrees d’ Ed. Física i Plàstica  (CENTRE PLURILINGÜE) i així quedà aprovat pel Consell Escolar i assabentada la Comunitat Educativa.

El centre compta amb dues línies a cada nivell d’ EP i disposa d’especialistes en llengua estrangera per atendre els cursos assenyalats. Durant els darrers cursos el professorat ha fet un esforç en formació lingüística (CEP, EOI) i pedagògica (AICLE) per poder impartir les àrees no lingüístiques en anglès i que els alumnes assoleixin una competència adequada.

El Centre ha contractat en aquests darreres anys a personal docent específicament titulat en llengua estrangera per poder impartir àrees en anglès.

Tot això permet als alumnes conviure de forma més habitual i natural amb la llengua estrangera, aprenent i repassant, manipulant de forma divertida diferents materials i realitzant activitats plàstiques i d’educació física en equip de manera que es comuniquen en llengua estrangera i que, a la llarga, serà una eina útil en diferents àmbits.

D’aquesta manera, els alumnes veuen la funcionalitat de la llengua, no tan sols quan fan l’àrea d’anglès, sinó en el dia a dia i fent qualsevol activitat.

A través de l’àrea de plàstica i d’educació física impartides en anglès, els alumnes segueixen reforçant el vocabulari adquirit, la qual cosa els farà capaços de poder expressar-se a l’hora d’exposar treballs o indicar activitats dins les dues àrees que s’imparteixen en llengua anglesa.

 

L’objectiu principal es consolidar, perfeccionar, ampliar i construir nous coneixements a partir dels coneixements previs dels alumnes utilitzant la llengua anglesa per millorar la seva competència lingüística. Aquest objectiu s’assoleix en gran mesura gràcies a la motivació de l’alumnat durant les classes. S’inicien i consoliden en el domini d’algunes expressions i vocabulari bàsic, que els ajuda a enfortir la seva confiança amb ells mateixos i a veure que la llengua anglesa els hi és útil en les situacions comunicatives reals.

L’objectiu de fer gaudir de l’anglès als infants es compleix. Totes les activitats que es  programen s’elaboren a partir dels gustos i interessos dels alumnes. Per tal de treballar de forma interdisciplinar, algunes de les activitats s’enllacen amb els projectes d’aula de cada curs. D’aquesta manera es reforcen i amplien continguts d’altres àrees, sobretot la de ciències socials i ciències naturals, utilitzant l’anglès.

També es planteja treballar aspectes i tradicions de la nostra cultura així com també conèixer aspectes socioculturals anglosaxons. Els alumnes poden relacionar continguts i tenen l’oportunitat d’aprendre sobre altres cultures fomentant així el respecte a la diversitat i la interculturalitat.

Un dels objectius també és aprofitar la figura de l’Auxiliar de Conversa per oferir una atenció més individual i reforçar la seva competència, sobretot a nivell de comprensió i expressió oral. La tasca de l’auxiliar de conversa és fer gaudir als fillets aprenent anglès, engrescar-los i fer-los participar activament i de manera significativa.

Com a valoració general,  constatem que la implantació d’àrees no lingüístiques en anglès ajuda als alumnes a millorar la seva competència lingüística en llengua estrangera.