La Comissió Lingüística del centre és l'encarregada de la Biblioteca i de totes aquelles activitats que giren al voltant d'aquest espai i que busquen, en última instància, el foment de la lectura entre els nostres alumnes.  

Consolació Ciutadella Lingüística 2017 18

 OBJECTIUS:

1. Fomentar el gust per la lectura en els alumnes del nostre centre.
2. Mantenir la biblioteca en condicions, com també els seus fons.
3. Que la biblioteca sigui un punt de trobada per als alumnes on poder treballar bé.
4. Realitzar activitats que animin els alumnes a visitar la biblioteca.
5. Incentivar l’ús dels llibres que hi ha a l’aula.
6. Elaborar un pla lector.
7. Fomentar la participació en concursos literaris.
8. Seleccionar i adquirir nous fons per a la biblioteca.
9. Catalogar les seccions de lectura d’Infantil, Primària i Secundària.

El Col·legi de la Consolació compta amb l’experiència d’impartir àrees no lingüístiques del currículum en llengua anglesa al llarg de tota l’etapa educativa.
Històricament els nostres alumnes han participat en el programa de SECCIONS EUROPEES, des del curs 2010/11 fins al curs 2013/14 fent l’àrea de Plàstica en anglès, i també en el PLA PILOT PLURILINGÜE, des del curs 2013/14 fins al curs 2015/16, fent les àrees d’ Ed. Física i Plàstica en anglès, a Educació Primària.

Actualment, el nostre Projecte Lingüístic de Centre estableix que es segueixen impartint en llengua anglesa les àrees d’ Ed. Física i Plàstica com a CENTRE PLURILINGÜE. Així quedà aprovat pel Consell Escolar i assabentada la Comunitat Educativa.

El Centre imparteix anglès en totes les etapes:
• A Educació Infantil de 4t fins a 6è.
• A Educació Primària imparteix Educació Física i Plàstica en aquest idioma i disposa d’especialistes en llengua estrangera i d’un auxiliar de conversa.
• A Educació Secundària també disposa d’especialistes en llengua estrangera realitzant desdoblaments en tots el grups i dona continuïtat a l’Educació Física en anglès des de 1r fins a 4t d’ESO.

El professorat es forma lingüísticament a través del Centre del Professorat de Menorca (CEP) i de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI). Es segueix una mateixa línia metodològica i pedagògica (AICLE) de Centre per poder impartir les àrees no lingüístiques en anglès i que els alumnes assoleixin una competència adequada.

Tot això permet als alumnes conviure de forma més habitual i natural amb la llengua estrangera, manipulant de forma divertida diferents materials i realitzant activitats en equip de manera que es comuniquen en llengua estrangera.

L’objectiu principal es consolidar, perfeccionar, ampliar i construir nous coneixements a partir dels coneixements previs dels alumnes utilitzant la llengua anglesa per millorar la seva competència lingüística.

Al llarg del anys constatem que la implantació d’àrees no lingüístiques en anglès ajuda als alumnes a millorar la seva competència lingüística en llengua estrangera.