El Departament d'orientació del nostre centre compta amb tota una programació específica, els objectius de la qual fan referència a tres grans blocs:

a) Pla d'Atenció a la Diversitat: pretén col•laborar amb els tutors i mestres d'aquells alumnes que presenten més dificultats educatives.

b) Pla d'Atenció Tutorial: contempla les diferents activitats i accions dutes a terme amb alumnes, mestres i famílies, per tal d'afavorir el creixement integral dels nostres fillets.

c) Pla d'Orientació Acadèmica i Professional: pretén orientar als nostres alumnes en les diferents etapes del seu procés d'ensenyament.

Dins aquest punt hi podeu trobar enllaços d'interès classificats en diferents apartats.

Associació TDAH Balear

Associació espanyola de Dislèxia