El Departament d'Orientació del nostre centre compta amb tota una programació específica, els objectius de la qual fan referència a tres grans blocs:

a) Pla d'Atenció a la Diversitat: pretén col•laborar amb els tutors i mestres d'aquells alumnes que presenten més dificultats educatives.

b) Pla d'Atenció Tutorial: contempla les diferents activitats i accions dutes a terme amb alumnes, mestres i famílies, per tal d'afavorir el creixement integral dels nostres fillets.

c) Pla d'Orientació Acadèmica i Professional: pretén orientar als nostres alumnes en les diferents etapes del seu procés d'ensenyament.

El Departament d' Orientació treballa coordinadament amb diferents serveis externs (EOEP, Serveis Socials, Servei de Menors, Creu Roja, Càrites, IB Salut...) per tal de donar resposta des de diferents àmbits a les necessitats i dificultats dels nostres alumnes i famílies.

EQUIP DE SUPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel Durà Pelegrí (Orientadora secundària)

Adriana (PT  de secundària)

Susana Pons Pons (PT de primària)

Sara Pons Torres (PT d'infantil)

Joana Bosch Pallicer (AL d'infantil i primària)

Catalina Genestar (AD de primària)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aquí podeu trobar diferent material sobre organització i tècniques d'estudi.

docOrganització_i_Hàbits_dEstudi.doc

pptPresentació tècniques d'estudi.ppt

Des del Departament d'Orientació i conjuntament amb la Direcció de Secundària es duen a terme anualment unes sessions orientatives pels alumnes i famílies de tercer, per tal d'assessorar-los en relació a la tria de troncals i opció de matemàtiques a quart, ja que aquesta elecció condiciona els estudis posteriors.

Per més informació podeu veure els següents documents:

pptPresentació_Orientació_Acadèmica_3r_i_4t.ppt

Test d'orientació vocacional

 

 

Des del Departament d'Orientació i conjuntament amb la Direcció de Secundària es duen a terme anualment unes sessions orientatives pels alumnes i famílies de quart, per tal d'assessorar-los en relació als diferents itineraris educatius post-obligatoris, l'elecció dels quals condiciona els estudis posteriors.
Per més informació podeu veure els següents documents

pdfcorrespondència-de-crèdits-entre-cicles-formatius-de-grau-superior-i-carreres-de-grau.pdf

docdocumentació_bàsica_a_efectes_de_baremació.doc

docDocument_pares_orientació_acadèmica.doc

Ensenyaments de règim especial: arts plàstiques, ensenyaments esportius i conservatori