OBJECTIUS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA:

  • Desenvolupar una intervenció preventiva com a mitjà per aconseguir un bon clima de convivència.
  • Fonamentar les relacions personals en el respecte mutu, la igualtat, la comprensió, la solidaritat i la interiorització de les normes de convivència.
  • Reduir les conductes disruptives que pertorben el clima de classe i la bona convivència al centre per evitar la conflictivitat i conductes més greus
  • Prioritzar la resolució dels conflictes de manera educativa, mitjançant la negociació i l’esforç conjunt del professor i els alumnes i, si s veu convenient, amb les famílies.
  • Procedir davant els conflictes de manera coherent per part de tots els professors, evitant contradiccions que puguin desorientar els alumnes.
  • Analitzar les causes de les conductes disruptives i cercar solucions conjuntes.
  • Emprar sempre les estratègies motivacionals i educatives i només si aquestes no donen resultat, emprar mesures punitives com a últim recurs per solucionar els problemes de convivència.

Enguany volem prioritzar els objectius 1 i 2 del Pla de Convivència.

ACCIONS PER AL CURS 2017/18:

Per al curs 2017/18 la direcció del centre ha programat un curs de formació sobre Intel·ligència emocional i educació en valors dirigit al professorat del centre. Com a projecte, des de la Comissió de Convivència creim que un objectiu per aquest curs és aprofitar aquesta formació per a dur-la a la pràctica mitjançant tutories amb alumnes i altres tipus d’activitats relacionades amb aquesta temàtica.

Així mateix, a partir de la formació quer rebrem tenim la intenció de desenvolupar una sèrie d’activitats de tutoria i incloure-les dins el Pla d’Acció Tutorial (PAT). Al PAT ja hi apareixen activitats de convivència i resolució de conflictes, però veiem la necessitat de preparar-les i temporalitzar-les al llarg del curs i etapes.