Aprenc amb tu

L'aprenentatge cooperatiu, AC, és el nostre pilar. És una metodologia d'ensenyament i aprenentatge que fomenta el treball en grup basat en la construcció col·lectiva de coneixements i que permet construir junts, aprendre junts, canviar junts, millorar junts. Aquest estil metodològic requereix un canvi, implica una gestió de l'aula diferent, que uneixi estructures on l'alumne sigui el veritable protagonista del seu aprenentatge.
Inclou diverses i nombroses tècniques en què els alumnes treballen conjuntament per assolir determinats objectius comuns dels quals són responsables tots els membres de l'equip.
L'aprenentatge cooperatiu constitueix una opció metodològica que valora positivament la diversitat. La millor manera d'impulsar aquest estil metodològic és mirant les nostres aules com a veritables llocs de convivència. Llocs on aprendre i viure siguin el mateix, on les experiències personals siguin valorades, on puguem utilitzar tant el potencial individual que hi ha a cada alumne com el grupal, per tal de crear continus espais de reflexió, interacció simultània i participació equitativa.

Ludilletres, és un mètode de lectoescriptura creativa, que es basa en les metodologies actives.

Engloba l'expressió oral: endevinalles, refranys, cançons, poesies, contes... la lectura i l'escriptura, potenciant alhora les habilitats d'escolta. Comptem amb un programa d'estimulació on es mostren les lletres de l'alfabet, els bits dels noms dels nens i els ludicontes. Els nens associen cada lletra a un gest (ludigest) i a una paraula, el que facilita el pas de la fase sil·làbica a la fase alfabètica d'una forma natural.

Les sessions són diàries i comptem amb un ampli banc d'activitats i materials manipulatius. Ludilletres preveu que per aconseguir el desenvolupament cognitiu necessari per a l'adquisició de la lectura i l'escriptura és fonamental adaptar-se a les necessitats concretes de cada nen. Per això, ofereix un ordre creixent de reptes que l'estimulen, utilitza un vocabulari significatiu que els facilita la comprensió i desenvolupa un programa físic que els permet la flexibilitat i el domini del moviment de les articulacions i l'adquisició d'una bona psicomotricitat fina per a facilitar l’escriptura. En Ludilletres s'inicia als alumnes en el traç de les línies per arribar a l'escriptura a través de situacions que permeten desenvolupar la seva creativitat i d'aquesta manera entren en el món del grafisme amb il·lusió i en un ambient estimulant.

A més, durant el període pre-escolar el nen desenvolupa i demostra les seves capacitats emocionals, afectives i intel·lectuals. Per això, fomentem l'educació emocional amb activitats de reflexió.

EntusiasMAT és un projecte innovador basat en les intel·ligències múltiples, l'objectiu és que els nens adquireixin la competència matemàtica de forma divertida i cooperativa.

Dividim cada sessió en tres parts:
- Establim rutines d'escolta activa amb el càlcul mental.
- Aprenem nous conceptes matemàtics jugant.
- Establim estratègies concretes perquè els alumnes reflexionin sobre el que han après.

El projecte cerca que els alumnes despertin el seu esperit estratègic, que aprenguin estratègies per ser reflexius i que gaudeixin del plaer d'inventar i utilitzar procediments escalonats i graduals. La majoria dels conceptes matemàtics: geometria, orientació espacial… es treballen de forma cíclica des de l’Educació Infantil.

La Comissió d'Innovació del centre és l'encarregada de vetllar per la implantació gradual de les Metodologies actives a l'aula, així com l’aprenentatge cooperatiu i la formació permanent.

A continuació, nombrem els Projectes d’Innovació que es porten a terme en el nostre centre:

- Aprenentatge cooperatiu, APRENC +  AMB TÚ és el nostre pilar. És una metodologia d'ensenyament i aprenentatge que fomenta el treball en grup basat en la construcció col·lectiva de coneixements i que permet construir junts, aprendre junts, canviar junts, millorar junts . Aquest estil metodològic requereix un canvi, implica una gestió de l'aula diferent, que uneixi estructures on l'alumne sigui el veritable protagonista del seu aprenentatge.

- EntusiasMAT és un projecte innovador basat en les intel·ligències múltiples, l'objectiu és que els nens adquireixin la competència matemàtica de forma divertida i cooperativa.

- Ludilletres, és un mètode de lectoescriptura creativa, que es basa en les metodologies actives.

- Cultura de pensament, segons l'investigador  Ron Ritchhart, l'objectitu essencial d'aquesta cultura és arribar a una bona comprensió de l'aprenentatge. Ajudar el estudiants a "apendre a apendre" és  crucial perquè es converteixin en aprenents de per vida. A aquesta capacitat se l'anomena "pensament meta-estratègic".